Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku chęci skorzystania z zwrotu Konsument zobowiązany jest uprzednio poinformować. Sprzedawca wskazuje każdorazowo kroki związane z odbiorem towaru. Odesłanie towaru leży po stronie Kupującego. Kupujący zwraca towar na swój koszt.

Ustawowe uprawnienia odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta co oznacza, że nie dotyczy ono rzeczy grawerowanych, wytwarzanych według uwag konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz produkowanych na zamówienie czy personalizacji.

Zwrot towaru dotyczy wyłącznie: biżuterii (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H. Nie przekraczającej kwoty zakupu 10000 brutto całościowo (jeden przedmiot bądź całe zamówienie łącznie).

Termin zwrotu w przypadku biżuterii  (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H wynosi do 14 dni od daty zakupu. Klient otrzymuje zwrot 100% ceny zapłaconej za towar podlegający zwrotowi.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu z względu na uszkodzenie paczki kurierskiej w transporcie.

W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może wyrazić zgodę ale nie jest zobowiązany na objęcie uprawnieniem odstąpienia od umowy biżuterii (pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej nie znajdującej się w magazynie 24H, pod warunkiem, że nie będą widoczne na niej ślady użytkowania, w szczególności rzeczy grawerowanych, wykonanych w podwyższonej próbie złota itp.

W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może wyrazić zgodę na objęcie uprawnieniem odstąpienia od umowy biżuterii (pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej nie znajdującej się w magazynie 24H, pod warunkiem, że nie będą widoczne na niej ślady użytkowania, w szczególności rzeczy grawerowanych, wykonanych w podwyższonej próbie złota czy po korekcie rozmiaru itp.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakupione produkty wrócą do nas. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odesłanie towaru leży po stronie Kupującego. Kupujący zwraca towar na swój koszt. Prosimy o dołączenie formularza zwrotu do przesyłki. Formularz może być również napisany odręcznie ( w treści prosimy załączyć numer zamówienia oraz dowód zakupu). W przypadku chęci skorzystania z zwrotu Konsument zobowiązany jest uprzednio poinformować o powyższym Sprzedawcę, który może zażądać przesłania fotografii towaru. Sprzedawca wskazuje każdorazowo kroki związane z odbiorem towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GESELLE JUBILER sp. z o.o. sp.k., ul. Kołłątaja 21, 50-006 Wrocław , [email protected] , Telefon: 796600111

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres: GESELLE Jubiler, ul. Kołłątaja 21, 50-006, Wrocław.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. GESELLE Jubiler podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.